Vår vision

Vi vill växa

Linghemskyrkans församling bildades i och med att Linghemskyrkan byggdes 1984. Linghemskyrkan jobbar tillsammans med missionsförsamlingarna i Askeby, Skärkind och Östra Skrukeby.

Visionen och målsättningen är att vi vill växa. Det gör vi bland annat genom gudstjänster, andakter, sång och musik, vuxendialog, konfirmation, vittnesbörd och tjänst, Equmenia Linghemskyrkan (barn- och ungdomsarbete) och Magasinet Second Hand.

Utgångspunkten är Jesus missionsbefallning (Matt 28:18-20), att föra Guds rike vidare.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Linghemskyrkan är en ekumenisk och demokratisk församling som har självstyre. De största besluten fattas i församlingsmöten och årsmöten.

Om du tror på Jesus Kristus är du välkommen att bli medlem i församlingen. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Mångfalden är en tillgång inom församlingen och till andra människor.

Ett kristet kors

- Matteus 28:19

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och sonens och den heliga Andens namn

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08